Deklaracja dostępności - Gmina Żukowo

Menu główne

Narzędzia

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
‹‹ powrót
Drukuj

Deklaracja dostępności


Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

Urząd Gminy w Żukowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy w Żukowie.

Data publikacji strony internetowej:2016-06-13.

Data ostatniej istotnej aktualizacji:2021-02-18.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Niektóre dokumenty w postaci plików PDF i dokumentów WORD nie są w pełni dostępne (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury, brak tekstów alternatywnych w grafikach, błędnie wstawione tabele utrudniające odczytanie informacji) – lub są skanami dokumentów.
 • Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów oraz audiodeskrypcji.
 • Niektóre materiały, opublikowane przed 23 września 2020 r.: dokumenty tekstowe oraz tekstowo-graficzne nie są zgodne z wymogami określonymi w ustawie o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-04-16.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-29.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Spółdzielnia Socjalna FADO.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Beruś, a.berus@zukowo.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu numer telefonu 58-355-08-11. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie późniejniż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej,aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek: Urząd Gminy Żukowo, ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo.

Do budynku prowadzi 6 wejść. Do dwóch wejść (nr 1 i nr 2) prowadzą schody oraz podjazd dla wózków znajdujący się przy schodach. W przypadku wejścia od strony banku występuje jeden stopień. Wejście do Biura Obsługi Klienta z poziomu ziemi. Wejście do Referatu Rolnictwa (od strony parkingu) z poziomu ziemi – przed wejściem znajduje się krawężnik (>2 cm).

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze ( w strefie Biura Obsługi Klienta).

W budynku jest winda - w nowej części Biura Obsługi Klienta. Winda nie zapewnia dostępu do każdego pomieszczenia.

W budynku nie ma platformy przyschodowej.

Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku znajduje się zestaw pętli stanowiskowej pod blatowej, montowanej na stałe. Pętla znajduje się na sali Biura Obsługi Klienta. Urząd dysponuje również pętlą stanowiskową mobilną (przenośną).

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Występuje możliwość skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

W pobliżu budynku wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Budynek: Urząd Gminy Żukowo, ul. Gdańska 48, 83-330 Żukowo.

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Do wejścia (od strony budynku Poczty Polskiej) prowadzą schody oraz podjazd dla wózków znajdujący się przy schodach.

Na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Do drugiego wejścia prowadzą schody bez podjazdu dla wózków.

W budynku nie ma windy ani platformy przyschodowej.

Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku znajduje się zestaw pętli stanowiskowej pod blatowej, montowanej na stałe. Pętla znajduje się w kancelarii Referatu Urbanistyki i Nieruchomości.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

W pobliżu budynku wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących:

Zgłoszenie chęci skorzystania ze świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN można wnieść:

 • pisemnie za pośrednictwem poczty - na adres: Urząd Gminy Żukowo, ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo,
 • osobiście - w Biurze Obsługi Klienta (pokój nr 3 - parter) w Urzędzie Gminy w Żukowie przy ul. Gdańskiej 52,
 • za pomocą faksu - na numer: 58 685-83-00,
 • za pomocą poczty elektronicznej - na adres: bok@zukowo.pl

 

Dane kontaktowe

W powyższych sprawach można także kontaktować się z:

Koordynator ds. dostępności: Anna Beruś
e-mail: a.berus@zukowo.pl
Telefon: 58-355-08-11

Pliki do pobrania:

Informację wprowadził(a): Administrator Główny (2020-03-30)
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryPrzekierowanie do informacji na temat informacja o stanach pogodowych
Dziennik Ustaw - przejście na stronę http://dziennikustaw.gov.pl/Monitor Polski - przejście na stronę http://www.monitorpolski.gov.pl/ePUAP - przejście na stronę https://epuap.gov.plPrzekierowanie do strony Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Przekierowuje do strony na temat jakości powietrza w ŻukowieMapa inwestycji w Gminie Żukowo

Stopka

design by fast4net

Przejdź do: Facebook
Przejdź do: (w nowym oknie): FaceBookPrzejdź do: (w nowym oknie): TwitterPrzejdź do: (w nowym oknie): YouTubePrzejdź do: (w nowym oknie): Instagram
Zamknij